De juridische waarde van normen

In principe zijn de normen niet bindend. Niettemin worden de Belgische normen (NBN), de Europese normen (CEN) en de internationale normen (ISO) juridisch beschouwd als de regels van de kunst of de goede praktijk. De naleving ervan levert een vermoeden van technische kwaliteit op. Indien ervan afgeweken wordt is een  technische rechtvaardiging op basis van proeven of andere bewijzen, overeen te komen tussen de producent en de klant, noodzakelijk.

De normen hebben echter een verplicht karakter indien ze als referentie worden vermeld in reglementaire teksten zoals de EPB-regelgeving, bestekken of gelijkwaardige documenten, openbare aanbestedingen, speciale overeenkomsten, enz.

Een geschreven afwijzing van aansprakelijkheid (bv. in de algemene voorwaarden of in een ander contractueel document) stelt de vakman niet vrij van het naleven van de normalisatie en de regels van de kunst

Het naleven van de normalisatie en de regels van de kunst is een hoofdprioriteit voor de glassector. Het Verbond van de Glasindustrie herinnert er aan dat :

  • De producenten van bouwmaterialen de eigenschappen van hun producten moeten aangeven volgens de eisen van de Verordening (EU) nr. 305/2011 (Bouwproductenverordening). Het in de handel brengen van een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt, moet vergezeld zijn van een prestatieverklaring (DoP) met betrekking tot de essentiële kenmerken van het bouwproduct overeenkomstig de relevante geharmoniseerde technische specificaties. De CE-markering moet worden aangebracht op alle bouwproducten waarvoor de fabrikant een prestatieverklaring heeft opgesteld.
  • De dimensionering van beglazingen  aan de drie delen van de norm NBN S23-002 moet voldoen (het komt erop aan hier bijzonder alert voor te zijn bij het importeren van beglazingen en beglaasde ramen).
  • De Ug-waarde van een beglazing berekend moet  worden volgens de norm NBN EN 673 in overeenstemming met de CE-markering  (het komt erop aan hier bijzonder alert voor te zijn bij het importeren van beglazingen en beglaasde ramen).
  • De prestaties van zonnefolies  berekend moeten worden volgens de normen  NBN EN 673 en NBN EN 410 (ruim overschatte prestaties waren met name aangegeven voor bepaalde door het VGI in gebreke gestelde producten), en de garantievoorwaarden van de beglazingen worden bij het plaatsen van een zonnefolie niet nageleefd (hoger risico op thermische glasbreuk).
  • De in België, door de leden van het Verbond van de Glasindustrie, geproduceerde isolerende beglazingen herkenbaar zijn door een code aangebracht op de afstandhouder. Deze merktekens zijn niet genormaliseerd en zijn eigen aan ieder fabrikant. De markering van de beglazing primeert op alle andere mogelijke herkenningstekens. Verdere informatie in de brochure “Een glasheldere kijk op de Belgische beglazingen” :

Een glasheldere kijk op de Belgische beglazingen

 

 

Print Friendly, PDF & Email