Oproep aan beslissers voor de gemeenteraadsverkiezingen

Brussel, oktober 2018

Oproep aan beslissers voor de gemeenteraadsverkiezingen

Mevrouw de Burgemeester,
Mijnheer de Burgemeester,
Dames en Heren leden van het Schepencollege en de Gemeenteraad,

België heeft zich stellig verbonden om de broeikasgassen met 35% te verlagen tegen 2030. Gezien de grootte van deze uitdaging, is een periode van 12 jaar zeer kort! Meer dan de helft van de Belgische woningen is ouder dan 50 jaar en het gemiddelde energieverbruik overschrijdt ruimschoots het Europees gemiddelde.

In dat kader hebben de gemeenten een cruciale rol te spelen: ze zijn immers de grootste overheidsinvesteerders van het land met een enorme uitdaging om de gebouwen te renoveren en dit ten voordele van de meest kwetsbare bewoners, meer concreet: scholen, kleuteropvang, rusthuizen, sociale woningen en andere overheidsgebouwen.

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen wil het Verbond van de Glasindustrie een duidelijke boodschap richten aan iedere gemeente:

Beste lokaal gekozenen, investeer in de energetische renovatie van de gebouwen. Het is immers goed voor het klimaat, het welbevinden van de mensen, de plaatselijke economie vaart er wel bij en het verhoogt de koopkracht van uw inwoners door besparing op energie.

Inderdaad, ieder euro geïnvesteerd in de energetische vernieuwing van zowel overheids- als privégebouwen verlaagt drastisch de koolstofvoetafdruk van de gemeente en verbetert gevoelig de levenskwaliteit in deze gebouwen door meer daglicht, voldoende ventilatie en aangepaste zonnewinst. Ook wordt hierdoor de meest kwetsbare bevolking beschermd tegen de onzekerheid op het punt van energiebevoorrading, die 15% van de bevolking treft.

Concreet vraagt het Verbond van de Glasindustrie aan de gemeentelijke mandatarissen:

1. om op basis van een meerjarenplan hun overheidsgebouwen te renoveren

Gekwantificeerde objectieven moeten de gemeentelijke autoriteiten toelaten de prioriteit te leggen op vernieuwing en dit op een strategische manier te spreiden in de tijd. Het Verbond van de Glasindustrie herinnert in dat verband aan het stappenplan en de regionale programma’s die de plaatselijke machthebbers steunen in hun inspanning op gebied van energetische renovatie.

2. het begunstigen van de investeringen van energiebespaarders

De zeer gebrekkige isolatie van de gebouwen (dak, beglazing, muren en vloeren) verklaart de zeer hoge uitstoot van broeikasgassen. Uitsluitend investeren in systemen voor de productie van hernieuwbare energie volstaat niet om dat probleem op te lossen. Het is inderdaad juist het isoleren van de gebouwschil die de prioritaire investering is rekening houdende met de klimaatsveranderingen, om zo bij te dragen tot het verlagen van het energieverbruik van de gemeente, wat ten bate is van het gemeentelijk budget.

3. het bevorderen van de renovatie van privégebouwen

Het is essentieel dat de gemeentelijke overheid de particulieren begeleidt bij hun renovatieplannen en deze bevordert. Dit kan door het ontwikkelen van een gemeentelijk contactpunt, dat moet instaan voor het begeleiden van de renovaties en zorgt voor een gemakkelijk contact met de gemeentelijke stedenbouwkundige diensten te vergemakkelijken. Nog betere communicatie hierover en het verder ontwikkelen van een strategie op gebied van renovatie zijn eveneens noodzakelijk.

4. het aanpassen van de gemeentelijke stedenbouwkundige reglementen, rekening houdende met het comfort voor de bevolking

Weet dat de stad Luik reeds 70 jaar een gezonde architectuur voorstaat die het daglicht en ventilatie bevordert. Het artikel 104 goedgekeurd op 3 mei 1948 van het “Règlement sur les bâtisses et les logements, sur la publicité et l’affichage”, nu het ” Guide communal d’urbanisme” is na 70 jaar nog steeds van kracht!

En België globaal?

Terwijl stedenbouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 20% aan vensters in de wooneenheden oplegt, is er aan Waalse en Vlaamse stedenbouwkundige kant slechts sprake van 8% en zelfs 7% beglazing voor gebouwen! Dan is het niet te verwonderen dat 7,4% van de bevolking, hetzij 840.000 Belgen, vindt dat hun woning te duister is en er onvoldoende daglicht binnen komt. Wat veel is, in vergelijking met 5,5% van de Europeanen die in het half schemerdonker leven. Jammer genoeg slaat deze situatie ook op nieuwbouw. De laatste jaren hebben nieuwe woningen slechts 9% à 14% beglaasde oppervlakte, terwijl aangenomen wordt dat er 20% à 30% beglazing noodzakelijk is voor een kwaliteitsvolle daglichttoetreding en ventilatie.

En in uw gemeente?

Indien de stedelijke reglementering dit nog niet voorziet dan is een spoedige aanpassing sterk aanbevolen in deze zin dat elke wooneenheid kan genieten van 1/6 netto beglaasde oppervlakte t.o.v de vloeroppervlakte (1/8 in geval van dakbeglazing). Dit is vitaal voor het comfort en de gezondheid van uw bevolking.

Het Verbond van de Belgische Glasindustrie houdt zich verder te uwer beschikking en verblijft met de meeste hoogachting.

Andere standpunten & Archief

De andere en vorige standpunten zijn beschikbaar onder het tabblad Publicaties → Pers.

Pers

Print Friendly, PDF & Email