Roadmap horizon 2050

De context

In 2016 stelde het Verbond zijn roadmap tot 2050 op. Deze visie op de toekomst kwam tot stand met de steun van consultancybureau CLIMACT.

CLIMACT begeleidde het Verbond en zijn leden tijdens een proces dat 2 jaar in beslag nam. In de eerste fase werden de belangrijkste uitdagingen voor de sector op een rijtje gezet, op basis van een literatuuranalyse en studies op Europees niveau. Vervolgens werden de ondernemingen geraadpleegd en hypotheses over mogelijke evoluties opgesteld. Ten slotte werd een visie uitgewerkt op een maximale bijdrage van de Waalse glassector tot een koolstofarme en economisch welvarende samenleving.

De roadmap onderzocht hefbomen die tot twee categorieën behoren: enerzijds in verband met uitdagingen van de externe context en anderzijds gelinkt aan de interne context van de industrie. De externe context bestaat uit drie delen: de markten van de diverse glasproducten, de energiemarkt en de grondstoffenmarkt. De context van de interne hefbomen van de glassector bestaat uit twee delen: hefbomen gelinkt aan het ontwerp van de producten en hefbomen betreffende de productiemiddelen.

De scenario’s

In het kader van deze studie werden drie mogelijke scenario’s uitgewerkt en vergeleken.

Het Business-as-usual scenario weerspiegelt een situatie zonder transitie naar een koolstofarme samenleving. Het vormt de uitgangspositie waarop moet worden ingegrepen om de bijdrage tot de transitie naar een koolstofarme samenleving te bepalen.

Het Koolstofarm Max scenario vertegenwoordigt een zeer ambitieuze transitie naar een koolstofarme samenleving, door middel van belangrijke investeringen. Maar de stakeholders beschouwen dit ambitieniveau niet als realistisch.

Beide scenario’s geven de manoeuvreerruimte tot 2050 aan. VGI heeft op basis hiervan het Centrale scenario voor elke hefboom opgesteld, met een sterke ambitie om de koolstofuitstoot te verlagen, die niettemin als bereikbaar wordt bestempeld.

De ambitie van de sector

Het centrale scenario geeft aan dat de transitie naar een koolstofarme samenleving ervoor zal zorgen dat de markt van de glasproducten met 2% zal groeien. Deze groei is te danken aan de positieve bijdrage van de glasproducten tot een koolstofarme wereld. Maar wegens het broze investeringsklimaat gaat ons scenario uit van de hypothese dat slechts een gedeelte van deze groei in Wallonië zal plaatsvinden met de bestaande installaties. De transitie naar een koolstofarme Waalse energiemix heeft een positieve impact op de uitstoot van broeikasgassen van de sector. Maatregelen die hiertoe bijdragen en gelinkt zijn aan de interne context, zijn de verhoging van de levensduur van de producten, lichtere producten en een stijging van de recyclagegraad. Ten slotte zijn er ook een aantal mogelijke hefbomen met een aanvaardbaar ambitieniveau op het niveau van de productie: een transitie naar efficiëntere ovens, de installatie van elektrische ovens en technologie die nog niet ontwikkeld is in alle subsectoren en op schaal van de industrie het gebruik van biobrandstoffen.

Uiteindelijk heeft de Waalse glassector de ambitie om zijn uitstoot tegen 2050 met 40% te verminderen in vergelijking met 2014, rekening houdend met de stijging van de vraag naar glasproducten om de transitie naar een koolstofarme samenleving te ondersteunen.

RM graphe final rapport annuel NL

Deze ambitie ondersteunen

De sector kan zich alleen maar ontwikkelen en het Centrale scenario uitvoeren als hij concurrerend blijft en gesteund wordt. Het is dus essentieel dat het Gewest voor een ‘level playing field’ zorgt inzake energiekosten, toegang tot grondstoffen en kwaliteitsvolle medewerkers. Met het oog op de verwachte groei moet er bijgevolg zo snel mogelijk een gunstig klimaat worden gecreëerd om de nodige investeringen aan te trekken en de bestaande productiemiddelen te bestendigen en zo het hoofd te bieden aan deze productiestijging.

Print Friendly, PDF & Email